Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych nam w niniejszym formularzu jest CAPS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Bułgarskiej 69/73, 60-320 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000390799, NIP: 7831676465, REGON: 301720017 („My”).

Kontakt:

Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem: ul. Bułgarska 69/73, 60-320 Poznań, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: dp@caps-group.com.

 

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) w celu:

 • udzielenia i wysłania odpowiedzi na zadane pytanie, w tym również wysłania za pośrednictwem poczty elektronicznej istotnych informacji dotyczących produktów i usług Spółki zgodnie z treścią zapytania,
 • zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych,
 • kontaktowania się z Tobą, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług i  obsługą Twojego zapytania,
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług oraz działu obsługi Klienta,
 • statystycznym.

W stosownych przypadkach, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci numeru telefonu (jeżeli zostanie przez Ciebie podany w formularzu lub w treści wiadomości przesłanej do nas poprzez formularz kontaktowy) na podstawie art. 6 ust. 1 (a) RODO, czyli na podstawie Twojej zgody, między innymi w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości w związku z otrzymaną wiadomością a także w celu usprawnienia obsługi Twojego zapytania/wiadomości.

 

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi lub jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Będziemy przekazywać dane niektórym grupom podmiotów:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych i teleinformatycznych, firmom zapewniającym nam przestrzeń serwerową, naszym doradcom, hostingodawcom,
 • podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie Twoje dane mogą być przez nas przechowywane jedynie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec nas i jakie mogą przysługiwać nam wobec Ciebie.

 

Dane osobowe, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę, jesteśmy uprawnieni przetwarzać do momentu odwołania wyrażonej przez Ciebie zgody lub do czasu zakończenia obsługi Twojego zapytania, w zależności od tego co nastąpi szybciej.

 

Twoje prawa:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych przepisami prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,
 • w sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takiej sytuacji nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych w danym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie nam Twoich danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie jest dobrowolne. Jednak jeśli nie podasz nam swoich danych wskazanych w formularzu jako niezbędne, nie będziemy mogli udzielić Tobie odpowiedzi na zadane pytanie lub skontaktować się z Tobą.

 

Informacja dotycząca przekazywania danych osobowych do państw trzecich (spoza EOG[1]):

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich.

W przypadku sytuacji, w których wyjaśnienie Twojego zapytania będzie wymagało odpowiedzi ze strony spółki powiązanej kapitałowo i organizacyjnie w ramach Grupy CAPS tj. CAPS Projects UK Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, podstawą prawną przekazywania Twoich danych będą decyzje wykonawcze stwierdzające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w Wielkiej Brytanii tj. decyzja o sygn. C(2021) 4800 final, wydana na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO) oraz decyzja o sygn. C(2021) 4801 final, wydana na podstawie dyrektywy (UE) 2016/680, wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

Nie profilujemy Twoich danych osobowych zebranych w ramach formularza i nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji na podstawie przedmiotowych danych.

 

[1] Europejski Obszar Gospodarczy